Svečanost otvorenja socijalne samoposluge

Kratki program uz otvorenje Socijalne samoposluge

 Uvodna pjesma: Krist jednom stade na žalu

 1. POZDRAV     s.Karmela   

                   Dubravka Hajek , flauta

                   Matea Čelik, gitara

 • Pogled na Udrugu iznutra i struktura Socijalne samoposluge  

            Zahvalnost i čestitka članovima Udruge, Upravnog odbora, donatorima

             i   podupirateljima  

 •   Riječ s. Valerije Široki, provincijalne poglavarice – OTVORENJE 
 •   Pozdrav do gradonačelnika gosp. Roberta Francema.
 •   BLAGOSLOV I GOVOR, mons. Đuro Hranića, nadbiskupa đakovačko –  

   osječke     nadbiskupije

 •    Druženje i osvježenje

POZDRAV

Čast mi je  večeras među nama pozdraviti mons. Đuru Hranića, nadbiskupa  đakovačko – osječke nadbiskupije.

Velika mi je radost  izraziti poštovanje  velečasnoj gospodi: Tomislavu Ćorluki, župniku đakovačkom zajedno s gosp. Ivanom Bassi voditeljem Udruge sv. Vinko;  Gospodinu  Josipu Ivešiću, župniku župe Dobrog pastira  na  sjeveru i dekanu đakovačkoga dekanata, kao i velečasnom Mihaelu Mađareviću, kuševačkom župniku.

Osobito poštovanje na ovom skupu izražavam u ime svih sudionika programa

Poštovanoj s. Valeriji Široki, provincijalnoj poglavarici Milosrdnih sestara sv. Križa  zajedno sa svim prisutnim sestrama.

Zatim gospodinu  gradonačelniku Marinu Mandariću i dogradonačelniku gosp. Robertu Francem; Gospodinu Teodoru Horvatu, vlasniku ovog poslovnog prostora;

Pozdrav i poštovanje Radio Đakovu! Gospođi  Mirjani Adrić, ravnateljici sa suradnicima …

Kao i gospođi Dubravki Petrović, ravnateljici Centra za socijalnu skrb u Đakovu;

Gospodinu Đuri  Brataljenoviću, ravnatelju Gradskog društva Crvenog križa Đakovo

Gospodinu Danijelu Geošiću, djelatniku gradskog poduzeća UNIVERZAL 

Zahvalnost i čestitaka napose pripada svim članovima Socijalno – humanitarne Udruge Terezijin krug Đakovo; Volonterima i  donatorima Socijalne samoposluge; Članovima Mjesnog franjevačkoga svjetovnog bratstva  Majke Marije Terezije Scherer; Sudionicima Programa RAST,  napose svim štovateljima lika i djela  Majke Terezije  koji se  svakoga 16. u mjesecu  okupljaju pri našem samostanu, svim sudionicima i suradnicima cjelokupnog programa Terezijina kruga, svima koji nas podupiru i bodre, kao  i svim građanima. 

Predvečer je svetkovine SVIH SVETIH. …  i 194. rođendan Majke Marije Terezije Scherer. Na svečanosti beatifikacije u Rimu  1995. godine od pape Ivana Pavla II. majka Terezija je proglašena  majkom siromašnih. Nama sestrama svetog Križa diljem svijeta bio je to nov izazov i snažan poticaj.

Motreći službu ljubavi  bl. Majke Terezije u svjetlu Druge biskupijske sinode Đakovačke i Srijemske ( 2001. godine ), program rada je dobio novi zamah pod nazivom TEREZIJIN KRUG.

Danas bilježimo kvalitativni skok! Nastalo je nešto novo, kao skromni prilog velikom djelu naših utemeljitelja oca Teodozija Florentini, švicarskog kapucina i njegove najizvrsnije suradnice majke Terezije, prve generalne poglavarice i utemeljiteljice Hrvatske provincije sestara  Svetoga Križa. 

Majka Terezija se odazvala pozivu biskupa Josipa Jurja Strossmajera i s njim potpisala ugovor o dolasku ss. Sv. Križa 29. siječnja 1868. godine. 

Prvih 10 sestara  stiglo u Đakovo i bile srdačno primljene od biskupa i građana iste godine 7. lipnja.

Sestra Terezija Katarina Scherer bila je velika  žena, ne samo svoga vremena, nego i velike pomoćnica i zagovornica  u kriznim situacijama sve do danas, kako mnogi znani i neznani svjedoče.

Predlažem trenutak šutnje uz glazbeni broj koji bi želio biti izraz naše svekolike zahvalnosti Majci Tereziji za njezino djelovanje i prisutnost među nama.

Dubravka Hajek, flauta i

Matea Čelik, gitara     –  Dvije buduće časne sestre

 • Kratki pogled na Udrugu iznutra  

Kao ljudi i vjernici pozvani smo naviještati ono što vjerujemo na  način da pružamo jedni drugima i svima priliku  u izgradnji  jednog zajedničkog vidnog polja  u smislu promicanja  kulture i civilizacije ljubavi, kako u sadašnjosti tako i budućnosti. 

S gledišta evanđelja, prikupljanje sredstava nije prvenstveno odgovor na krizu, nego ponajprije oblik službe i služenja, koje je istovremeno i način naviještanja novog pogleda, dobre vidljivosti i dobre vijesti,   uz pozivanje  i uključivanje  drugih ljudi u naše poslanje.

Bez vizije propadamo, a bez poslanja zastranjujemo ( Izr 29, 18; 2Kr 21, 1 – 9 ). Vizija povezuje potrebe i potrebna dobra,  kako bi se moglo  potrebama potrebitih zadovoljiti. ( Dj 9, 1 – 10 ) Vizija nam daje nova usmjerenja i prilike za ostvarenje  poslanja ( Dj  16, 9 – 10 ).

S biblijskog gledišta prikupljanje sredstava u biti je poziv da  kroz dobra koja nam Bog besplatno daruje, uzvratimo osobno i zajedničkim izrazima zahvalnosti prema Njemu, ulažući ne samo svoju snagu, molitvu ili materijalna dobra, nego  –  cijeloga sebe – u zgodno i nezgodno vrijeme, uključujući se  u rad na koji nas Bog poziva kao svoje suradnike.

       Tako pomalo naša vizija i poslanje postaju vidljivi i prisutni kao „ stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi“ ( Ps 1, 3 ).

Prikupljanje sredstava s jasnom  vizijom  uvijek biva i poziv na promjenu srca –  odnosno na obraćenje –  bilo da sredstva tražimo ili ih darujemo, jer Bog je taj koji spaja one koji imaju i one koji nemaju s namjeromna taj način učiniti  sa svakim od nas nešto novo.

Tako se oni  kojima su potrebna sredstva i  oni  koji mogu darivati  susreću   na zajedničkom tlu sveprisutne Božje ljubavi, na putevima svakodnevice.

Drago mi je i zahvaljujem što sa sam mogla s vama podijeliti, tek nekoliko misli   glede DUHOVNOSTI PRIKUPLJANJA SREDSTAVA…

2. Sukladno Statutu novo osnovane Socijalno- humanitarne udruge Terezijin krug Đakovo, udruga je neprofitna i laička, a  izrasla je iz dugogodišnjeg  sustavnog rada Terezijina kruga i trajno otvorene humanitarne akcije Među nama – siromah siromahu.

U stvari treba razlikovati dvije stvari: Utemeljenje Udruge i drugo izabrati projekt na kojem će se razvijati djelovanje Udruge.  Tako je naš dosadašnji  Terezijin krug prerastao u Socijalno – humanitarnu udrugu Terezijin krug Đakovo, a izabrani projekt djelovanja je  Socijalna samoposluga.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih u članku 6. Statuta,  Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

-Doprinositi resocijalizaciji nezaposlenih i na druge načine

marginaliziranih osoba na području Republike Hrvatske, informiranjem javnosti o socijalnoj isključenosti, kao i poticanje šire zajednice na solidarnost.

-Organizirati će humanitarne akcije prikupljanjem i podjelom hrane, kao  i

ostalih potrepština socijalno ugroženim osobama. Zalagati   se za edukaciju organiziranjem savjetovanja i radionica kroz pomoć i psihosocijalni podršku … Organizirati i voditi  socijalnu samoposlugu.

           Njegovati učenje kako pravilno i zdravo izbjeći narušavanje osobnog i    obiteljskog sklada i tako doprinositi  zdravom njegovanju odnosa prema sebi, drugima i Bogu,  kao i otkrivanju novih mogućnosti rasta i jačanja volje za novo životni iskustvo, pružanjem  pomoći pri odvikavanju svih vrsta ovisnosti.

-Poticati će volonterstvo, kao jedan od bitnih načina doprinosa, kao i  poticanja

mladih na kvalitetno i  smisleno provođenje vremena.

Udruga djeluje u skladu s temeljnim ljudskim i kršćanskim vrijednostima.

 • Javnost Udruge i njezinih tijela je javan, a ostvaruje se putem oglasa

istaknutih na vidljivim mjestima i putem sredstava priopćavanja.

 • Predstavnicima tijela državne vlasti i jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, osigurava se slobodan pristup sjednicama tijela Udruge, a za javnost je odgovoran  Predsjednik Udruge.
 • Tijela Udruge su: Skupština udruge, Upravni odbor, predsjednik Udruge, potpredsjednici i tajnik Udruge.

Izvori financiranja Udruge su  prema članku 39.  slijedeći:

 1. Dobrovoljna članarina,
 2. Donacije i pokloni, dobrovoljni prilozi,
 3. Prihodi od obavljanja djelatnosti dopuštenih zakonom i Statutom Udruge
 4. Dotacije iz državnog ili proračuna općina, gradova, županija i fondova
 5. Prihodi od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom.

Prema 22. članku Statuta KORISNIKOM projekta Socijalne samoposluge   može biti svako kućanstvo, obitelj ili samac koji ispunjava slijedeće uvjete:

Ako živi na području  Đakova i Đakovštine; Ima primanja manja od 800  hrvatskih kuna ukoliko je osoba  punoljetna, radno i poslovno sposobna;

Isto tako   punoljetna osoba, bez radne ili poslovne sposobnost, ako ima primanja manja od 920 kuna.

Meni osobno na srcu jako leže potrebiti među nama bez ili s najmanjim primanjima, samci, udovice, kao i  umirovljenici s veoma malim mirovinama…

Potencijalni korisnici bi trebali  uz zahtjev priložiti dokaz o svojem socijalnom statusu: Rješenje Centra za socijalnu skrb, Rješenje o invalidnosti ili dječjem doplatku, o mirovini, o visini dohotka iz Porezne uprave, uvjerenje o prebivalištu i slično ….

Sukladno Statutu Udruge u službi  predsjednice Udruge,  nakon savjetovanja – sa zahvalnošću,  zadovoljstvom i dubokim poštovanjem proglašavam :

 • Mons. Đuru Hranića, nadbiskupa đakovačko – osječke nadbiskupije POČASNIM ČLANOM UDRUGE; a
 • Časnu sestru Valeriju Široki, provincijalnu poglavaricu  počasnom članicom novoutemeljene Socijalno – humanitarne udruge Terezijin krug Đakovo;
 • Radio Đakovo počasnim članom za DVADESTO – godišnju  uspješnu suradnju;
 • Mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda Majke Marije Terezije  počasnim članom za izuzetan obol u rastu i ustrajnom samoprijegornom nastojanju, bez kojega bi bilo nezamislivo i neostvarivo otvaranje Socijalne samoposluge, što je u cijelosti istovremeno nezanemariv prilog i doprinos životu Crkve  i grada u smislu, njegovanja kulture uma, srca i higijene duha, kao i produbljivanja kršćanskog identiteta. 
 • Sudionicima programa RAST ( grow )  –  
 • Posebnu zahvalnost dugujem za svekoliki doprinos članovima novoutemeljene Udruge: Josipi Bratec, članovima Upravnog odbora,

Sradničkom timu u Socijalnoj samoposluzi – časnoj sestri Deodati Kočonda u službi tajnice Udruge i administratora u Socijalnoj samoposluzi, gospođama  Aniti Sekulić podpredsjednici, Svjetlani Stipić i Ankici Ćurić za podršku i doprinos u radu, gospodinu Tihomiru Vidović, podpredsjedniku kao i cjelokupnoj gradskoj javnosti koja nas je izvan očekivanja prihvatila i svojim uključivanjem obodrila, kroz  našu prvu akciju ZRNO DO ZRNA POGAČA  i obdarila svojim velikodušnim donacijama. 

Zahvaljujemo:

Djelatnicima i roditeljima Dječjeg vrtića Ivan Mažuranić u Đakovu;

–  Velikoj grupi i velikoj donaciji – Mame iz Đakova  i okolice – 

      – Dvadeset godišnjoj trajno otvorenoj  humanitarnoj  akciji:  Među

         nama – siromah siromahu koja živi i djeluje od milodara znanih

         i još više neznanih naših sugrađana;

 • Zatim gospodinu Danijelu Geošiću djelatniku gradskog poduzeća Univerzal,
 • Gospodinu Anti Raspudiću, i poduzeću Meteor i Labud:
 • Gospođi Martini Lončar  Olujić;
 • Novom radiju;
 • i đakovačkom BRATSTVU  FRAME zajedno sa s. Gabrijelom Teom Damjanović.   

Svima od srca hvala u ime naših budućih korisnika –  Božji blagoslov i moćni zagovor bl. M. M. Terezije Scherer – MAJKE SIROMAHA!

HVALA NA POZORNOSTI I ODAZIVU!

 PREPORUČAMO SE I DALJE VAŠOJ DOBROTI I PLEMENITOSTI.