Kako postati volonter?

Kako postati volonter

Želite li postati volonter, informacije o mogućnostima volontiranja možete dobiti u regionalnim volonterskim centrima i u Hrvatskom centru za razvoj volonterstva

Ako ste voljni pokloniti svoj rad u korist pojedinca i zajednice, učiti, stjecati iskustva, razvijati se i djelovati u cilju bolje i ljepše zajedničke budućnosti, možete postati volonter i volontirati u organizacijama civilnog društva, javnim ustanovama, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerskim zajednicama, turističkim zajednicama. 

Sve informacije o mogućnostima volontiranja moguće je naći  na internetskim stranicama Hrvatskog centra za razvoj volonterstva 

Obveze volontera

Volonter je obvezan volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima te po primljenim uputama organizatora volontiranja, ali i odbiti volontiranje koje je suprotno propisima ili opasno po život

Kao volonter ste obvezni:

 • volontirati u skladu sa stručnim propisima i etičkim pravilima, te po primljenim uputama organizatora volontiranja
 • čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu i povjerljive i osobne podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja
 • odbiti volontiranje koje je suprotno propisima
 • poštivati integritet, misiju, ciljeve i vrijednosti organizatora volontiranja
 • surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizatora volontiranja kako bi se osigurao kvalitetan prijenos znanja i iskustva po završetku volontiranja
 • prilikom početka, tijeka i prekida volontiranja paziti da svojim postupcima ne prouzročite štetu organizatoru ili korisniku volontiranja
 • izvršavati upute organizatora volontiranja, osim uputa u vezi s volontiranjem koje su:
  • opasne za život i zdravlje volontera ili drugih osoba
  • vam moralno neprihvatljive
 • u suprotnosti s ugovorom o volontiranju
 • 7   

Prava volontera

Kao volonter imate pravo:

 • na pisanu potvrdu o volontiranju
 • na sklapanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku, ako to zatražite
 • na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja
 • na prikladnu edukaciju s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a osobito ako to zahtijeva narav volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju
 • na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja
 • na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje ćete obavljati, uslugama koje ćete pružati i pravima koja vam pripadaju na temelju zakona i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja, a u slučaju sklapanja usmenog ugovora o tome dajete izjavu u pisanom obliku
 • na naknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranjem
 • na primjerene i sigurne uvjete rada u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavljate
 • na zaštitnu opremu u skladu s naravi volonterskih aktivnosti koje obavljate i usluga koje pružate
 • upoznati se s opasnostima vezanima uz specifični oblik volontiranja koji obavljate
 • na dnevni odmor u ugovorenom trajanju
 • na zaštitu privatnosti i osobnih podataka
 • sudjelovati u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem sukladno mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja
 • kod volontiranja u inozemstvu ili primanja volontera iz inozemstva, na naknadu ugovorenih troškova od strane organizatora i transparentan postupak dobivanja vize
 • na detaljni opis poslova i aktivnosti volontiranja
 • na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kroz volontiranje
 • na priznavanje vještina, kompetencija i iskustva stečenog volontiranjem
 • na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje u slučajevima dugotrajnog volontiranja, ukoliko takvu zatražite.

Ugovor o volontiranju

Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a u pismenom je obliku obvezan, između ostalog, u slučajevima volontiranja u inozemstvu, dugotrajnog volontiranja ili kad volonter to zahtijeva

Ugovor o volontiranju može se zaključiti usmeno, a na zahtjev volontera, organizator volontiranja dužan je izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Volonter i organizator volontiranja ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti potrebne za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge. 
Ugovor o volontiranju može uključivati prava, obveze te potpis i drugih ugovornih strana koje imaju posebne interese za specifični oblik volontiranja.
Primjer ugovora o volontiranju možete pronaći na portalu Hrvatske mreže volonterskih centara

Ugovor u pismenom obliku

Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučajevima:

 • volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera
 • volontiranja stranih državljana u Republici Hrvatskoj
 • volontiranja državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, a koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 • dugotrajnog volontiranja (dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida)
 • volontiranja s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti
 • kad volonter to zahtijeva
 • u drugim slučajevima određenima Zakonom.

Sadržaj ugovora

Bitni sastojci ugovora o volontiranju su podaci o:

 • ugovornim stranama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
 • mjestu volontiranja i vremenu trajanja volontiranja
 • volonterskim aktivnostima ili uslugama koje će obavljati
 • pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja
 • osobnoj sigurnosti volontera tijekom volontiranja u skladu s odredbama ovoga Zakona
 • načinu osiguravanja ugovorenih prava volontera
 • načinima prestanka ugovora o volontiranju.

Volonter ne može volontiranje uvjetovati ispunjenjem nekog uvjeta (davanja, činjenja, propuštanja ili trpljenja) ili stjecanjem imovine, novčane nagrade ili koristi. Novčanom nagradom ili imovinskom koristi za volontere ne smatraju se novčane naknade troškova volontiranja. Prava i obveze organizatora volontiranja

Organizator volontiranja ima niz obveza prema volonterima, kao i obvezu da jednom godišnje podnese izvješće Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Osim obveza, organizatori volontiranja imaju i prava

Kao organizator volontiranja imate pravo: na savjetovanje i sudjelovanje u postupcima donošenja odluka na svim razinama kad u području volontiranja, u svojstvu dionika, predstavljate interese i potrebe volontera

 • na izbor volontera u skladu sa svojom misijom i vizijom, kao i vještinama i profilu volontera kad priroda volontiranja to zahtijeva
 • biti pravodobno obaviješteni o prekidu volontiranja od strane volontera
 • biti upoznati s načinima praćenja i procjene kompetencija stečenih volontiranjem.

Obveze organizatora volontiranja

Obveze organizatora volontiranja su:

 • poštovati prava volontera
 • izvršiti obveze prema volonterima
 • osigurati uvjete za poštovanje prava volontera
 • izdati volonteru pisanu potvrdu o volontiranju te u nju upisati podatke propisane Zakonom
 • osigurati materijale i sredstva za obavljanje volonterskih aktivnosti
 • osigurati isplatu ugovorenih troškova volonteru
 • osigurati volonteru tajnost osobnih podataka i zaštitu privatnosti
 • osigurati druge uvjete i poštivati prava propisana Zakonom
 • ustanoviti uključiv i učinkovit postupak izbora volontera koji će omogućiti uključivanje različitih skupina te osobito poticati volontiranje socijalno isključenih skupina
 • razviti standarde kvalitete koji osiguravaju pripremu i izvješćivanje, nude osobno vođenje i podršku, nadzor i mentorstvo kroz čitav tijek volontiranja kao i jasne sustave vrjednovanja i praćenja, poželjno kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete
 • promicati volontiranje i njegov doprinos društvu i pojedincu
 • omogućiti volonteru sudjelovanje u donošenju odluka o volonterskoj aktivnosti odnosno uslugama i osjećaj pripadnosti projektu
 • omogućiti volonteru pokretanje vlastitih inicijativa u skladu s misijom i vizijom organizatora volontiranja i provođene aktivnosti odnosno usluge
 • omogućiti volonteru stjecanje vještina i kompetencija te iskustva u području u kojem volontira
 • omogućiti ili zagovarati uvođenje alata za priznavanje kompetencija, vještina i iskustava stečenih volontiranjem, a u suradnji s obrazovnim ustanovama i poslodavcima.

Potvrda o volontiranju

Potvrda o volontiranju sadrži osobne podatke o volonteru, podatke o vremenu volontiranja, edukaciji, kratak opis volonterskih aktivnosti te ostale specifičnosti pojedinog oblika volontiranja. 

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Svatko tko volontira sukladno odredbama Zakona o volonterstvu ima status volontera, te ima pravo između ostalog i na pisanu potvrdu o volontiranju, kao i na potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, ako takvu zatraži. Ako se radi o dugotrajnom volontiranju, organizator volontiranja dužan je na zahtjev volontera izdati Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za popunjavanje Potvrde.

Namjera je potvrde pružiti podršku volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija (koja uključuju znanja i vještine te pripadajuću samostalnost i odgovornost) stečenih kroz volonterska iskustva, odnosno navedenom potvrdom se potvrđuje sudjelovanje volontera i opisuju aktivnosti/zadaci, kao i što je volonter naučio ili razvio tijekom volontiranja, te kojom bi volonter mogao poboljšati i upotpuniti svoj životopis, bolje se predstaviti potencijalnom poslodavcu, te time svoj volonterski angažman učiniti vidljivijim na tržištu rada.

Navedenom potvrdom se potvrđuju određene kompetencije stečene volontiranjem, međutim ne postoji zakonska regulativa kojom bi se volontiranje moglo prepoznati kao radni staž niti će se izjednačavati s radnim stažem.
 

Godišnje izvješće

Svi organizatori volontiranja obvezni su Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku podnijeti Izvješće organizatora volontiranja. Izvješće se podnosi jedanput godišnje (do kraja veljače).
Izvješće možete podnijeti preko posebne aplikacije na stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Izvješća organizatora volontiranja.

Obrazac izvješća sadrži opće podatke o organizatoru volontiranja, podatke o organiziranom volontiranju tijekom izvještajnog razdoblja, podatke o vrsti aktivnosti/usluga u koju su volonteri bili uključeni u izvještajnom razdoblju.ako postati organizator volontiranja

Želite li postati organizator volontiranja, odnosno trebate pomoć u pronalasku volontera, možete zatražiti posredovanje jednog od regionalnih volonterskih centara

Organizator volontiranja može biti udruga, zaklada, fundacija, ustanova i druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ustanove kojima je osnivač fizička osoba mogu organizirati volontiranje samo u neprofitnim aktivnostima.

Organizator volontiranja utvrđuje potrebu za uključivanjem volontera, vrstu aktivnosti, odnosno usluga i način i postupke pružanja tih usluga, temeljem programa volontiranja.

Posredovanje regionalnih centara

Ako želite postati organizator volontiranja, odnosno trebate pomoć u pronalasku volontera, možete zatražiti posredovanje jednog od regionalnih volonterskih centara u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu.
Popis centara i njihove kontakt-podatke naći ćete na stranicama Hrvatskog centra za razvoj volonterstva

Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Izvor:  SREDIŠNJI PORTAL REPUBLIKE HRVATSKE
 

Osmišljavanje i provođenje programa

Prema Etičkom kodeksu volontera organizator volontiranja osmišljava i provodi volonterske programe koji imaju jasne i vidljive kriterije uključivanja volontera, praćenja i vrednovanja volonterskih aktivnosti te stvaraju ugodno i poticajno ozračje u kojem se volontere potiče na osobni razvoj kroz učenje, sudjelovanje u timskom radu i razmjenu sa suradnicima.
Organizator volontiranja osigurava sigurno i poticajno okruženje za volontiranje te financijske, organizacijske i ljudske resurse koji su potrebni za realizaciju volonterskih aktivnosti vodeći računa o stručnosti i osposobljenosti volontera za rad s korisnicima.