Pogled na Udrugu iznutra

Duhovnost prikupljanja sredstava

Kao ljudi i vjernici pozvani smo naviještati ono što vjerujemo na  način da pružamo jedni drugima i svima priliku  u izgradnji  jednog zajedničkog vidnog polja  u smislu promicanja  kulture i civilizacije ljubavi, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti. 

S gledišta evanđelja, prikupljanje sredstava nije prvenstveno odgovor na krizu, nego ponajprije oblik službe i služenja, koje je istovremeno i način naviještanja novog pogleda, dobre vidljivosti i dobre vijesti,   uz pozivanje  i uključivanje  drugih ljudi u naše poslanje.

Bez vizije propadamo, a bez poslanja zastranjujemo ( Izr 29, 18; 2Kr 21, 1 – 9 ). Vizija povezuje potrebe i potrebna dobra,  kako bi se moglo  potrebama potrebitih zadovoljiti. ( Dj 9, 1 – 10 ) Vizija nam daje nova usmjerenja i prilike za ostvarenje  poslanja ( Dj  16, 9 – 10 ).

S biblijskog gledišta prikupljanje sredstava u biti je poziv da  kroz dobra koja nam Bog besplatno daruje, uzvratimo osobno i zajedničkim izrazima zahvalnosti prema Njemu, ulažući ne samo svoju snagu, molitvu ili materijalna dobra, nego  –  cijeloga sebe – u zgodno i nezgodno vrijeme, uključujući se  u rad na koji nas Bog poziva kao svoje suradnike.     

 Tako pomalo naša vizija i poslanje postaju vidljivi i prisutni kao „ stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi“ ( Ps 1, 3 ).

Prikupljanje sredstava s jasnom  vizijom  uvijek biva i poziv na promjenu srca –  odnosno na obraćenje –  bilo da sredstva tražimo ili ih darujemo, jer Bog je taj koji spaja one koji imaju i one koji nemaju s namjeromna taj način učiniti  sa svakim od nas nešto novo.

Tako se oni  kojima su potrebna sredstva i  oni  koji mogu darivati  susreću   na zajedničkom tlu sveprisutne Božje ljubavi, na putevima svakodnevice.

2. Sukladno Statutu novo osnovane Socijalno- humanitarne udruge Terezijin krug Đakovo, udruga je neprofitna i laička, a  izrasla je iz dugogodišnjeg  sustavnog rada Terezijina kruga i trajno otvorene humanitarne akcije Među nama – siromah siromahu.

U stvari treba razlikovati dvije stvari: Utemeljenje Udruge i drugo izabrati projekt na kojem će se razvijati djelovanje Udruge.  Tako je naš dosadašnji  Terezijin krug prerastao u Socijalno – humanitarnu udrugu Terezijin krug Đakovo, a izabrani projekt djelovanja je  Socijalna samoposluga.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih u članku 6. Statuta,  Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

-Doprinositi resocijalizaciji nezaposlenih i na druge načine

marginaliziranih osoba na području Republike Hrvatske, informiranjem javnosti o socijalnoj isključenosti, kao i poticanje šire zajednice na solidarnost.

Organizirati će humanitarne akcije prikupljanjem i podjelom hrane, kao  i

ostalih potrepština socijalno ugroženim osobama.

Zalagati se za edukaciju organiziranjem savjetovanja i radionica kroz pomoć i psihosocijalni podršku.

Organizirati i voditi  socijalnu samoposlugu.

Njegovati učenje kako pravilno i zdravo izbjeći narušavanje osobnog i    obiteljskog sklada i tako doprinositi  zdravom njegovanju odnosa prema sebi, drugima i Bogu,  kao i otkrivanju novih mogućnosti rasta i jačanja volje za novo životni iskustvo, pružanjem  pomoći pri odvikavanju svih vrsta ovisnosti.

Poticati će volonterstvo, kao jedan od bitnih načina doprinosa, kao i  poticanja

mladih na kvalitetno i  smisleno provođenje vremena.

Udruga djeluje u skladu s temeljnim ljudskim i kršćanskim vrijednostima.

Javnost Udruge i njezinih tijela je javan, a ostvaruje se putem oglasa

istaknutih na vidljivim mjestima i putem sredstava priopćavanja.

Predstavnicima tijela državne vlasti i jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i predstavnicima sredstava javnog priopćavanja, osigurava se slobodan pristup sjednicama tijela Udruge, a za javnost je odgovoran  Predsjednik Udruge.

Tijela Udruge su: Skupština udruge, Upravni odbor, predsjednik Udruge, potpredsjednici i tajnik Udruge.

Izvori financiranja Udruge su  prema članku 39.  slijedeći:

  1. Dobrovoljna članarina,
  2. Donacije i pokloni, dobrovoljni prilozi,
  3. Prihodi od obavljanja djelatnosti dopuštenih zakonom i Statutom Udruge
  4. Dotacije iz državnog ili proračuna općina, gradova, županija i fondova
  5. Prihodi od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom.

Prema 22. članku Statuta KORISNIKOM projekta Socijalne samoposluge   može biti svako kućanstvo, obitelj ili samac koji ispunjava slijedeće uvjete:

Ako živi na području  Đakova i đakovštine; Ima primanja manja od 900  hrvatskih kuna ukoliko je osoba  punoljetna, radno i poslovno sposobna;

Isto tako   punoljetna osoba, bez radne ili poslovne sposobnost, ako ima primanja manja od 920 kuna.

Među nama živi mnogo   potrebitih bez ili s najmanjim primanjima:

 samci, udovice, kao i  umirovljenici s veoma malim mirovinama…

Potencijalni korisnici bi trebali  uz zahtjev priložiti dokaz o svojem socijalnom statusu: Rješenje Centra za socijalnu skrb; Rješenje o invalidnosti ili dječjem doplatku; o mirovini, o visini dohotka iz Porezne uprave, kao i uvjerenje o prebivalištu…